مراسم چهلم مرحومه فاطمه نوروزعلی

مراسم چهلمین روزدرگذشت مرحومه مغفوره فاطمه توکلی(همسرمرحوم حاج رحمان)روزدوشنبه ازساعت ۱۴الی ۱۵:۳۰درمسجدلرزاده

مصاحبه با محسن ایزدی

مصاحبه با محسن ایزدی ساخت این نماد یک حرکت مردمی است که هزینه آن بطور داوطلبانه…

مراسم چهلم مرحوم حاج محمدعلی ایزدی

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم رقیه توکلی (مرتضی )

۱۳اسفند۹۲

اسامی زیرامروزمورخ ۹۲/۱۲/۱۳اسناد مسکونی آنها مورد تاییدقرارگرفته است که مورخ۹۳/۱/۵روز سه شنبه با داشتن عابر بانک…

عیادت از علی دایی رمضون

با خبردارشدن بیماری علی دایی رمضون به عیادت او رفتیم الحمدالله حال عمومی او خوب بود…

سه شنبه وچهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۷

اسامی زیرکه سندمسکونی آن ها موردتاییدقرارگرفته است روزسه شنبه مورخ ۹۳/۱/۵به بعدباداشتن کارت عابربانک به ثبت…