جمع آوری مدرن زباله

در روش جدید زباله های از مبداء به چهار دسته تقسم بندی میشود زُباله به غیر…

سیاست کوید صفر