۶۰ سالگی آفتاب لب بوم

بعضی نکات اساسی بعد از ۶۰ سالگی با دقت بخوانید ۱) باید کم کم به تنهایی…