پند قرآن ؛ توبه قبل از مجرم شدن

اما کسی که بعد از دزدی و قبل از اینکه بتوانید دستگیرش کنید، توبه کند و…