خاطرات دخرآباد “رحمت مراد”

مدرسه دخرآباد سی دانش آموز داشت و ما در دو شیفت صبح تا نماز ظهر و…