مرگ

هنگامی که بر روی سبزه ها گام می نهیم می پنداریم که همه چیز این دنیا…