خاطرات دخرآباد “رحمت مراد”

مدرسه دخرآباد سی دانش آموز داشت و ما در دو شیفت صبح تا نماز ظهر و…

عاشورای ۱۴۰۲ دخرآباد

همانند سنوات گذشته دخرآبادی های مقیم تهران و استان های دیگر با حضور در دخرآباد مراسم…