یک محقق هلندی سه روز پیش از زمین لرزه بزرگ در جنوب ترکیه، وقوع این زلزله…