تک آیه قرآنی “تکبر “

 

تک آیه قرآنی ” بشتابید بسوی بهشت “

تک آیه قرآنی “شکر نعمت افزون کند نعمت را “

                      (آیه ۷)- سپس اضافه می‌کند:…

تک آیه قرآنی ” فرزندان “

تک آیه قرآنی ” عهد و پیمان “

چون با خدا (و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند…

تک آیه قرآنی ” به مال یتیم مگر به بهترین شکل ورود کنید”

و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آنکه راه خیر و طریق بهتری (به نفع…

انتخاب صراه

خشم خدا

خشم خدا چگونه است؟ هشام بن حکم گوید: مردى از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا…

زینت دنیا

مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و اعمال صالح که (تا قیامت) باقی است…

نماز شب ارتباط ویژه با خدا